1. INFORMACIÓN LEGAL E ACEPTACIÓN

O uso do sitio web http://www.omundoaoreves.com/ réxese polas normas estabelecidas no presente Aviso Legal e a utilización do sitio web implica a aceptación de todas as súas condicións. O/a Usuario/a queda informado/a, e acepta, que o acceso á presente web non supón, en modo algún, o inicio dunha relación comercial ou de outro tipo coa propietaria.

 

2. POLÍTICA DE PRIVACIDADE. PROTECCIÓN DE DATOS

Polo mero feito de visitar o presente sitio web non queda rexistrado de forma automática ningún dato de carácter persoal que identifique a un Usuario/a. Os datos recabados a través dos formularios de recollida de datos do presente sitio web serán incorporados a un ficheiro automatizado de datos de carácter persoal do que é responsabel a propietaria. A mesma tratará os datos de forma confidencial e exclusivamente coa finalidade de xestionar a relación cos seus clientes no sentido da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal. Asimesmo, a propietaria cancelará ou borrará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixaran de ser necesarios ou pertinentes para a súa finalidade, de conformidade co previsto na lexislación en materia de protección de datos.

O Usuario/a garante que os datos personais facilitados á propietaria son veraces e correctos, facéndose responsable de comunicar a ésta calquera modificación nos mesmos. Poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirigiéndose por escrito a:

SONIA HERMIDA GALÁN

  • CIF: 32835677A
  • Ronda de Outeiro 203 2ºE, A Coruña
  • Tlf:(+34) 698 144 060
  • EMAIL: sonia@omundoaoreves.com

 

3. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL

3.1.- O contido desta web é propiedade da súa autora, SONIA HERMIDA GALÁN. A utilización do material publicado permítese unicamente a través do consentimiento de SONIA HERMIDA GALÁN.

3.2.- As marcas, nomes comerciais, signos distintivos ou logos do sitio web son titularidade da propietaria ou terceiros, sen que poida entenderse que o acceso ao sitio web atribúa ningún dereito sobre os mesmos.

3.3.- Lexislación aplicabel. As relacións entre a propietaria e os/as Usuarios/as do presente sitio web atópanse sometidas á lexislación e xurisdicción españolas, rexíndose en todos e cada un dos seus extremos o presente Aviso Legal por dita lei.

Utilizamos cookies propias e de terceros. Si continuas navegando, entendemos que aceptas o seu uso.